În atenţia tuturor asiguraţilor:

Verificare calitate asigurat site CNAS

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal conform Legii 677/2001 Cardul european de asigurat

Precizari privind FORMULARUL E 112

Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei

Asiguraţii au posibilitatea verificării serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale de care au beneficiat intr-o anumita perioada de timp. Informatiile vor fi puse la dispozitia asiguratului in baza unei cereri personale, datata si semnata, cu pastrarea confidentialitatii asupra datelor cu caracter personal. ANUNŢ

Garzi farmacii 2012
IANUARIE APRILIE IULIE OCTOMBRIE
FEBRUARIE MAI AUGUST NOIEMBRIE
MARTIE IUNIE SEPTEMBRIE DECEMBRIE
Garzi farmacii 2013

IANUARIE

APRILIE

IULIE

OCTOMBRIE

FEBRUARIE

MAI

AUGUST

NOIEMBRIE

MARTIE

IUNIE

SEPTEMBRIE

DECEMBRIE

Garzi farmacii 2014
IANUARIE APRILIE IULIE OCTOMBRIE
FEBRUARIE MAI AUGUST NOIEMBRIE
MARTIE IUNIE SEPTEMBRIE DECEMBRIE
Distribuţia pe harta judeţului a furnizorilor de servicii medicale.
Alte comunicări directe către profesioniştii din domeniul sănătăţii

click Persoane fizice (autoasigurati)

Program farmacii sărbători paşte 2014
In atentia furnizorilor de servicii medicale:   CONTRACTARE 2014 detalii CONTRACTARE 2013 detalii
 • 10.07.2014 Furnizorii de servicii medicale,medicamente si dispozitive medicale care au incheiat contract cu CAS Botosani pentru anul 2014 si valorile de contract.
Clinic Recuperare sanatorii Spitale Recuperare ambulatorii
Stomatologi Dispozitive medicale Paraclinice Farmacii
Medicină de familie Centre de permanenţă Îngrijiri la domiciliu
 • 30.06.2014 Numerele de contract 2014 aferente furnizorilor de servicii medicale valabile cu 01.07.2014 - detalii
 • 27.06.2014 Punctaj aferent furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, radiologie si imagistica medicala precum si a furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicina fizica si balneologie punctaj criterii selectie contractare 2014
 • 23.06.2014 Situaţia dosarelor ADMIS/RESPINS la contractare 2014:
FARMACII RECUPERARE CLINICE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
SANATORII DISPOZITIVE STOMATOLOGIE PARACLINICE
MEDICINĂ DE FAMILIE SERVICII SPITALICESTI    
 • 14.05.2014 ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE-MEDICI PRESCRIPTORI În  MONITORUL OFICIAL NR. 255 bis 08.04.2014 s-a publicat ORDINUL MS/CNAS nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.
 • 09.04.2014 Sistemul “Dosarul Electronic de Sanatate (DES)” – proiect cu finantare europeana, a intrat in faza de productie, iar pentru medicii de familie care utilizeaza aplicatiile SIUI DESKTOP Standard,  noua versiune de SIUI-MF 4.0 este disponibila pentru descarcare si utilizare.
 • 13.03.2014  Precizari privind justificarea medicala in cazul prescrierii medicamentelor pe denumire comerciala
 • 04.03.2014  Protocoale / acte aditionale privind modalitati de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente ROCHE
 • 24.02.2014  Referitor la prescrierea şi eliberarea reţetelor pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice.
 • 24.02.2014  În atenţia farmaciilor cu circuit deschis, unităţilor sanitare cu paturi şi centrelor de dializă, verificarea codurilor CIM la medicamentele înregistrate pe factura de achiziţie.
 • 03.02.2014  Noi precizari cu privire la formularele de reţete  electronice valabile de la 01.02.2014.
 • 24.12.2013  Program farmacii in perioada sarbatorilor legale
 • 19.12.2013  Anunt pentru toate unitatile sanitare cu paturi privind activitatea din  zilele 27, 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014
 •  17.12.2013  Anunt privind incheierea actelor aditionale pentru anul 2014 la contractul cu CAS Botosani
 • 14.05.2013   Valori contract servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice 2013
 • 30.04.2013   Punctajul obţinut de furnizorii de BFT după soluţionarea contestaţiilor.
 • 30.04.2013   Punctajul obţinut de laboratoarele de analize medicale după soluţionarea contestaţiilor.
 • 30.04.2013   Program permanenţă CASBT perioada 1-6 mai 2013.
 • 26.04.2013 ora 10.00 ÎN ATENŢIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE  ŞI  DISPOZITIVE MEDICALE  CONTRACTARE 2013

 Având în vedere prevederile  art. 4 alin.3 H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, Casa de Asigurări de Sănătate Botoşani  anunţă o nouă  perioadă de contractare în intervalul 26-30 aprilie 2013 pentru  furnizorii   de servicii medicale in asistenţa medicală primară, de  medicamente,de dispozitive medicale,ingrijiri la domiciliu şi   servicii medicale paraclinice PET CT.

Toţi furnizorii interesaţi vor depune cererile însoţite de documentele necesare contractării până la data limită de  vineri - 26 aprilie 2013.

            Atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale că nerespectarea acestui termen duce la neîncheierea contractelor cu furnizorii respectivi.

 Modelele de cerere precum şi documentele  necesare încheierii contractelor se găsesc pe site-ul C.A.S Botoşani  aici la anunţul din 03.04.2013.

                                                    PREŞEDINTE -DIRECTOR GENERAL

                                                      CONS.JR. COSTEL  LUPAŞCU

 • 17.04.2013   În atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, centre de permanenţă - CONTRACTARE 2013
 • 16.04.2013 HOTĂRÂRILE COMISIILOR pentru stabilirea condiţiilor acordării asistenţei medicale:
SPITALICEŞTI PARACLINICE
PRIMARĂ CLINICE
 • 16.04.2013  COMUNICAT DE PRESĂ În data de 17.04.2013, începând cu ora 21.00, sistemele informatice CNAS-SIUI/SIPE vor intra într-o procedură de mentenanţă tehnică, pentru 5 ore. Întrucât accesul va fi restricţionat, anunţăm furnizorii de servicii medicale să fie pregătiţi în a elibera reţete electronice în regim offline, pentru intervalul de timp prevăzut. Vă mulţumim pentru înţelegere şi ne cerem scuze pentru disconfortul creat.
 • 03.04.2013  În atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive - CONTRACTARE 2013
 • 03.04.2013  Atenţionare(click)  furnizorii de medicamente -legalitate puncte de lucru din structura societăţilor comerciale
 • 01.04.2013  Pentru luna aprilie 2013 Casa de Asigurări de Sănătate Botoşani încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru anii 2011-2012, pentru asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale.

 Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului cadru şi Ordinul 191/423/2013 privind Normele metodologice de aplicare a contractului cadru.)

 • 01.04.2013  Lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii conform Ordinului Presedintelui CNAS 898/28.12.2012  se mentine si pentru luna aprilie 2013

Lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2013, conform Ordinului Presedintelui CNAS 898/28.12.2012 se mentine si pentru luna aprilie 2013.Orice modificare a acestei liste se face prin Ordin al Presedintelui si se afiseaza conform prevederilor legale pe site ul CNAS.

 • 15.01.2013 In atentia farmaciilor - va rugam sa va conformati prevederilor acestui ordin

 • 04.01.2013   Medicii prescriptori de medicamente aferente Programelor Nationale de Sănătate trebuie să prescrie menţionând obligatoriu şi DCI-ul medicamentelor.

  •   28.12.2012  In atentia medicilor prescriptori si a farmaciilor:

  In perioada 29.12.2012 --> 03.01.2013 pentru neclarităţi în legatură cu prescripţia electronică vă puteţi adresa la numărul de telefon 0752231373 şi adresa de    mail: cassbti@gmail.com , Medicaţia înscrisă pe formulare autocopiante se va elibera numai de pe acele reţete care au data prescrierii până în 31.12.2012
  Prescriptorii sunt rugaţi să preia în sistem propriu un calup suficient de mare de serii şi numere de prescripţii electronice (instalate şi disponibile pentru prescriere). De asemenea, toţi prescriptorii trebuie să se asigure că au pretipărit un număr suficient de mare de prescripţii electronice "offline la domiciliu", pentru a putea să asigure continuitatea prescrierii chiar şi în situaţii limită (lipsă curent electric, lipsă Internet, etc.) .Spitalele vor elibera prescripţii electronice, în caz că nu au conexiune la Internet şi pe formulare pretipărite "offline la domiciliu". Toate farmaciile aflate în contract cu CAS Botoşani au obligaţia să elibereze medicaţia de pe prescripţiile electronice "offline la cabinet" şi/sau "offline la domiciliu" (chiar dacă nu sunt validate în SIPE în acel moment).
  Seriile si numerele de retete electronice se preiau de catre medicii prescriptori direct din sistem, daca acestia sunt conectati la sistemul informatic al prescriptiei electronice (SIPE). Daca nu au posibilitatea preluarii direct din SIPE atunci CAS le pune la dispozitie din sistem, aceste serii si numere, pe stick sau CD, ca un fisier, in format “.xml” Pentru detalii tehnice şi de utilizare, puteţi apela: http://siui.casan.ro/cnas/prescriptia_electronica;
  • 8.12.2012 Prelungire contract pina la data de 28.02.2013.

  • 28.12.2012  Noile numere de convenţii eliberare concedii medicale valabile începând cu 01.01.2013: medicina primara, spitale ,ambulatoriu , stomatologie

  • 03.12.2012    Va informam ca in perioada 10-11.12.2012, la sediul CAS Botosani (sala de sedinte), in cadrul proiectului CEASS (cardul de asigurat), vor avea loc cate 2 sesiuni de formare de 4 ore, dupa programul: 9,30 - 13,30 si 14,00 - 18,00. Va rugam sa ne confirmati prezenta si data si ora aleasa de dumneavoastra la adresa de mail: iuriprisecariu@casbt.ro,  persoana de contact Iuri Prisecariu - adresa cursuri

  • 03.12.2012  INSTIINTARE - 24,31 decembrie 2012 - 12,19 ianuarie 2013 - program de lucru

  • 19.06.2012 Protocol privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente, incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu societati importatoare / distribuitoare ale unor medicamente, in vederea aplicarii lor de catre farmaciile cu circuit deschis cu care casa de asigurari de sanatate este in relatie contractuala - aici

  • 23.05.2012 Anunt contractare farmacii

  • 14.05.2012 In atentia medicilor prescriptori:

   Va aducem la cunostinta cateva modificari aduse de Ordinul 118/27.04.2012 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008.

   DCI: GINGKO BILOBA

   Prescriptori Medici aparţinând specialităţilor: neurologie, psihiatrie şi geriatrie.

   Medicii de familie pot să prescrie aceste medicamente în tratament cronic doar pe baza unei scrisori medicale de la un medic aparţinând uneia dintre cele 3 specialităţi menţionate, iar scrisoarea medicală trebuie reînnoită cel puţin anual.

   DCI: ERDOSTEINUM

   Prescriptori: medicii specialişti pneumologie, medicină internă

  • 24.04.2012 Protocol privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente, incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu societati importatoare / distribuitoare ale unor medicamente, in vederea aplicarii lor de catre farmaciile cu circuit deschis cu care casa de asigurari de sanatate este in relatie contractuala - aici

  • 10.04.2012 Ordinul 272/72/MS/CNAS/2012 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012

  • 03.04.2012 Anunt contractare farmacii

  • 22.02.2012 Protocoale privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente, incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu societati importatoare / distribuitoare ale unor medicamente, in vederea aplicarii lor de catre farmaciile cu circuit deschis cu care casa de asigurari de sanatate este in relatie contractuala - aici

  • 30.01.2012 ANUNT selectie 7332 de medici specialisti care vor fi instruiti in cadrul proiectului "Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa" derulat de Ministerul Sanatatii

  • 18.01.2012 Protocoale privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente, incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu societati importatoare / distribuitoare ale unor medicamente, in vederea aplicarii lor de catre farmaciile cu circuit deschis cu care casa de asigurari de sanatate este in relatie contractuala - aici

  • 06.01.2012 ORDIN nr. 1.777 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

  • 06.01.2012 ORDIN nr. 1.776 din 29 decembrie 2011pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

  • 30.12.2011 Conventii concedii medicale 2012: medicina primara, spitale, medicina dentara, ambulatorii de specialitate

  • 28.12.2011 Protocoale privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente, incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu societati importatoare / distribuitoare ale unor medicamente, in vederea aplicarii lor de catre farmaciile cu circuit deschis cu care casa de asigurari de sanatate este in relatie contractuala - aici

  • 21.11.2011 Protocoale privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente, incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu societati importatoare / distribuitoare ale unor medicamente, in vederea aplicarii lor de catre farmaciile cu circuit deschis cu care casa de asigurari de sanatate este in relatie contractuala - aici

  • 10.11.2011  A fost publicat in M.O.791 din 8 noiembrie 2011 ORDINUL 1518/890/MS/CNAS/2011 pentru aprobarea formularului de raportare a consumului de medicamente. Ordin

  • 30.08.2011 Anunţ privind modelul unic de bilet de trimitere la investigaţii paraclinice, clinice, internare şi formularele de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală.

  • 18.08.2011 Procedură operaţională privind cesionarea creanţelor - adresa 28538/18.08.2011

  • 25.07.2011  Protocoale privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente încheiate intre CNAS si distribuitorii de medicamente

  • 11.02.2011 In atentia farmaciilor si a medicilor prescriptori: Pentru derularea programului national de diabet, in conformitate cu art. 33 din Ordinul MS/CNAS/1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, medicii desemnati pentru prescrierea medicamentelor tip ADO sunt medicii de familie, in baza scrisorii medicale emisa de medicii specialisti diabetologi. Pentru bolnavii aflati in tratament cu insulina sau tratament mixt, retetele vor fi prescrise numai de medicii specialisti diabetologi.

   În atenţia angajatorilor:
   În atentia angajatorilor care depun pentru prima data declaratia 112 la ANAF : în conformitate cu prevederile ORD. CNAS Nr. 345 din 8 august 2006, privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sănătate, publicat în M.O. nr. 720 din 23 august 2006, vă rugăm să va prezentaţi la sediul nostru, la Compartimentul Relaţii cu Asiguraţii, pentru a încheia contractul de asigurare între părţi şi a putea valida Declaraţia 112, cu următoarele documente :
  • - copie cui (certificat înregistrare de la registrul comerţului),

  • - contractul în 2 exemplare, completat, semnat şi ştampilat pag. 3,4,5.

  În atenţia contribuabililor persoane fizice:
  Somatii si titluri executorii emise Decizii de impunere emise in perioada 01-10-2011 -31-03-2012 (publicare 02-04-2012)
  Lista actelor administrativ - fiscale (decizii de impunere) emise pentru debitorii aflati in evidenta CAS Botosani